Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Tržište
Portfolio
Vijesti
Sve vijesti
Portfolio vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Vijesti vezane za simbol:


13.6.2010 - Skupština akcionara - Izvor: Pobjeda - izmijeni

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima i člana 12 Statuta Euroinvesta - Odbor direktora društva za upravljanje investicionim fondom Euroinvest ad Podgorica saziva

rn

ŠESTU PONOVLJENU REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA FONDA ZAJEDNIČKOG UČAGANUJA EUROFOND AD PODGORICA

rn

za dan 22.06.2010. godien sa početkom u 11 časova u hotelu Grand na Cetnju sa sljedećim

rn

DNEVNIM REDOM

rn

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

rn

 

rn

- predsjedavajućeg sjednice skupštine

rn

 

rn

- verifikacione komisije

rn

 

rn

- zapisničara

rn

 

rn

- ovjerivača zapisnika

rn

 

rn

2. Usvajanje Zapisnika sa pete redovne godišnje Skupštine akcionara Fonda

rn

 

rn

3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda zajedničkog ulaganja Eurofonda ad Podgorica za 2009 godinu

rn

 

rn

4. usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda zajedničkog ulaganja Eurofond ad i izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju i konsalting REVIko Doo za 2009 godinu

rn

 

rn

5. Donošenje odluke o raspodjeli i dobiti FZU Eurofonda ad Podgorica za 2009 godinu

rn

 

rn

6. Davanje saglasnosti za produženje ugovora sa društvom za reviziju i konsalting Reviko doo Podgorica za 2010 godinu

rn

 

rn

7. Usvajanje izvještaja o radu nadzornog odbora fonda za 2009 godinu

rn

 

rn

8. Donošenje odluke o razrešenju članova nadzornog odbora fonda zajedničkog ulaganja Eurofond ad Podgorica

rn

 

rn

9. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora fonda zajedničkog ulagaNja Eurofond ad Podgorica.

rn

 

rn

Smatraće se da za održavnje skupštine postoji kvorum, ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 33 osto od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića. U cilju bolje organizacije rada skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da u roku od tri radna dana prije održavanja sjednice dostave društvu za upravljanje dokumenta (ličnu ispravu ili punomoćja ovjerena od strane nadležnog suda), na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine, shodno sazivu sjednice.Materijal za Skupštinu je na raspolaganju akcionarima fonda, u posLovnim prostorijama društva za upravljanje, Bul. Sv.Petra Cetinskog br 78 Podgorica svakog radnog dana od 9 do 17 časova, 20 dana prIje održavanJa skupštine.

rn

 

rn

Predsjednik Odbora direktora

rn

Saša Matić

Tag: EURF
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica